1) Ministerstvo financí připravilo tzv. LIBERAČNÍ BALÍČEK = faktické posunutí podání k dani z příjmu fyzický a právnických osob do 1.7.2020.

2) Ministerstvo financí promíjí pokuty za opožděné tvrzení všech daní v případech, kdy daňový subjekt prokáže důvody související s koronavirem.

3) Od ukončení nouzového stavu po dobu 3 měsíců nemusí podnikající plnit podle zákona upravujícího evidenci tržeb evidenční povinnost a povinnost umístit informační oznámení

4) Posouvá se účinnost poslední fáze EET od 1.8.2020

 

PRAKTICKÉ INFO:

Situace

Řešení

OSVČ – Roční zúčtování záloh na daň a daňového zvýhodnění a výpočet daně z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti za rok 2019. Toto zúčtování musí být provedeno nejpozději ve mzdě za měsíc březen 2020 vyplácené v měsíci dubnu 2020.

Lhůty pro provedení ročního zúčtování záloh a daňového zvýhodnění, které provádí plátce daně ve lhůtě podle § 38ch odst. 4 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, se toto opatření netýká.
Provedení ročního zúčtování záloh a daňového zvýhodnění plátcem daně v pozdějším termínu než 31. března, nebude Finanční správa rozporovat v případě, že do 31. března plátce daně prokazatelně seznámí zaměstnance o posunutí termínu z provozních důvodů zcela mimořádně v souvislosti s koronavirem.

OSVČ – Podání přiznání po prodlouženém termínu, dejme tomu 2. 7. 2020.

Bude mu vyměřena pokuta od 1. 4., nikoliv pouze od 1. 7. 2020

Lze využít individuálního prominutí na základě žádosti o prominutí příslušenství.

OSVČ – Zálohovou povinností k dani z příjmu k 15. 6. 2020, pokud klient využije „pozdního podání přiznání k dani z příjmu“ a to bude podáno až po termínu zálohy na daň z příjmu. Dopočítá se daň z daňové povinnosti roku 2019 a případně se vyměří úrok z prodlení, pokud nebude záloha uhrazena ve výši, co vyplývá z daňové povinnosti?

Zálohy na daň z příjmů se vždy počítají z poslední známé daňové povinnosti, kterou, pokud přiznání za r. 2019 bude podáno až po 15. 6. 2020, bude stále daňová povinnost z přiznání řádného, případně posledního dodatečného za r. 2018. Tj. záloha bude ve stejné výši jako např. záloha k 15. 3. 2020, má-li tazatel čtvrtletní zálohy. Má-li zálohy pololetní, potom bude shodná, nedošlo-li následně ke změně daňové povinnosti, jako záloha k 15. 12. 2019. Nicméně vždy lze správce daně požádat o změnu záloh, jsou-li k tomu objektivní důvody, např. pokles příjmů z důvodu nuceného uzavření provozovny v souvislosti s omezením šíření koronaviru.

Povinnost podat daňové přiznání k dani z příjmů právnických osob za rok 2019 (zdaňovací období je kalendářním rokem) ve lhůtě do 1. 4. 2020.

Při nedodržení lhůty pro podání daňového přiznání na dani z příjmů dle § 136 odst. 1 DŘ, tj. v termínu do 1. 4. 2020, se promíjí dle generálního pardonu plošně pokuta za pozdní podání daňového přiznání (§ 250 DŘ). Dále se promíjí i případný úrok z prodlení (§ 252 DŘ) a posečkání (§ 157 DŘ), který vznikne pozdním zaplacením daně (dle bodu III. a IV. generálního pardonu), za podmínky, že je daňové přiznání podáno do 1. 7. 2020 a z pohledu úhrady daň zaplacena ve stejném termínu, tj. do 1. 7. 2020.

Povinnost podat daňové přiznání k dani z příjmů právnických osob za zdaňovací období hospodářského roku od 1. 2. 2019 do 31. 1. 2020 ve lhůtě do 1. 5. 2020.

U právnických osob se zdaňovacím obdobím jiným než kalendářní rok tj. hospodářský rok platí (tj. 1. 2. 2019 – 31. 1. 2020, 1. 3. 2019 – 29. 2. 2020), že při nedodržení lhůty pro podání daňového přiznání na dani z příjmů dle § 136 odst. 1 DŘ, tj. v termínu do 4. 5. 2020 (resp. 1. 6. 2020 u příkladu zdaňovacího období od 1. 3. 2019 do 29. 2. 2020), se promíjí dle generálního pardonu plošně pokuta za pozdní podání daňového přiznání (§ 250 DŘ). Dále se promíjí i případný úrok z prodlení (§ 252 DŘ) a posečkání (§ 157 DŘ), který vznikne pozdním zaplacením daně (dle bodu III. a IV. generálního pardonu), za podmínky, že je daňové přiznání podáno do 1. 7. 2020 a z pohledu úhrady daň zaplacena ve stejném termínu, tj. do 1. 7. 2020.

Placením záloh na dani z příjmů právnických osob v souvislosti s poklesem tržeb. Je možné nějakým způsobem upravit výši těchto záloh?

Ano, je možné využít postup podání žádosti o stanovení záloh jinak dle § 174 odst. 5 DŘ. Dle uvedeného v odůvodněných případech stanoví správce daně zálohy jinak, přičemž je to možné i za celé zdaňovací období, tj. i zpět, např. na zálohy již splatné k 15. 3. 2020. Vznikne-li z důvodu neuhrazené zálohy úrok z prodlení, lze jej prominout na základě individuálně podané žádosti ve vazbě na pokyn D-21 a D-44 prominout. Samotné podání žádosti o stanovení záloh jinak nepodléhá správnímu poplatku.
Žádost je třeba odůvodnit, a to ve vztahu k mimořádným událostem, v jejichž důsledku došlo nebo by mohlo dojít útlumu ekonomické činnosti s předpokládaným dopadem do výsledku hospodaření (např. karanténa nebo nemoc zaměstnanců, výpadky dodavatelů, ztráta odběratelů atd.).

Požádání o prodloužení lhůty pro podání daňového přiznání k DPH a kontrolního hlášení (KH)

Podle § 136 odst. 4 daňového řádu a § 101 odst. 2 zákona o DPH nelze lhůtu pro podání daňového přiznání k DPH (DAP DPH) prodloužit. Podle § 101e odst. 3 zákona o DPH nelze lhůty pro podání KH/následného KH (NKH) prodloužit.

Pozdní podání daňového přiznání k DPH.

Pokud je DAP DPH podáno se zpožděním více jak 5 pracovních dnů po zákonné lhůtě (tj. po 25. dni příslušného kalendářního měsíce pro podání) náleží plátci pokuta podle § 250 odst. 1 daňového řádu ve výši: 0,05 % stanovené daně nebo daňového odpočtu za každý následující den prodlení, nejvýše však 5 % stanovené daně nebo daňového odpočtu. Povinnost uhradit tuto pokutu nevzniká, pokud její výše činí méně než 200,- Kč, maximální výše takto udělované pokuty může činit až 300.000,- Kč. Pokuta je splatná do 30 dní ode dne oznámení platebního výměru.
K pozdnímu podání DAP DPH dále doplňujeme, že pokud daňovému subjektu vzniká prostřednictvím tohoto podání úhrada daňové povinnosti, je plátce v prodlení, neuhradil-li splatnou daň nejpozději v den její splatnosti, tj. v případě DAP DPH k 25. dni příslušného kalendářního měsíce pro podání. Plátci tak vzniká povinnost uhradit úrok z prodlení za každý den prodlení, počínaje pátým pracovním dnem následujícím po dni splatnosti až do dne platby včetně.
V souvislosti s rozhodnutím ministryně financí o prominutí příslušenství daně a správního poplatku z důvodu mimořádné události (č. j. MF-7108/2020/3901-2) – generální pardon (FZ č. 4/2020) dochází k prominutí pokuty za pozdě podané DAP DPH, pokud byl plátci na základě individuální žádosti podané podle § 259b daňového řádu prominut úrok z prodlení nebo na základě individuální žádosti podané podle § 156 daňového řádu povoleno posečkání či rozložení úhrady daně na splátky a to z důvodů souvisejících se šířením viru SARS-CoV-2 (koronaviru).

Pozdní podání kontrolní hlášení/ následné kontrolní hlášení v období od 1. 3. do 31. 7. 2020.

Pokud podáte pozdě, ale dobrovolně KH/NKH v uvedeném liberačním období (tj. ještě předtím, než obdržíte výzvu od správce daně), bude vám bez žádosti prominuta pokuta ve výši 1 000 Kč.
Pokud ale dojde k porušení povinností vyplývajících z výzev vydaných v době od 1. 3. do 31. 7. 2020, na základě nichž Vám bude udělena pokuta 10.000 Kč, 30.000 Kč nebo 50.000 Kč, jste oprávněni požádat správce daně o prominutí podle § 101k zákona o DPH, jestliže věrohodně prokážete, že k porušení povinností došlo v důsledku působení mimořádných opatření. Bližší informace naleznete ve Finančním zpravodaji 4/2020 ze dne 16. 3. 2020 a v
Pokynu č. GFŘ – D – 44 č. j. 18787/20/7700-10123 umístěném na webových stránkách Finanční správy https://www.financnisprava.cz/koronavir. Podání této žádosti nepodléhá do 31. 7. 2020 správnímu poplatku.