Podnikající ve stravovacích službách mohou aktuálně využít programu Covid nájemné II, prominutí části daní a kompenzační bonus.

Prodloužení programu Antiviru B je třeba schválit zákonodárci.

 

Covid nájemné:

Od 21.10.2020 do 21.1.2021 je možné ZDE žádat o příspěvek v rámci programu Covid nájemné II.

 • Výše podpory činí 50 % rozhodného nájemného na rozhodné období = červenec, srpen a září 2020.
 • Participace pronajímatele ve formě jakékoli slevy na nájemném není požadována.
 • Maximální výše podpory činí 10 mil. Kč pro všechny provozovny jednoho žadatele. Maximální výše podpory v částce 10 mil. Kč z Výzvy 1 a Výzvy 2 v programu COVID – Nájemné se nesčítají. I nadále musí žadatel kontrolovat nepřekročení Dočasného rámce EK ve výši € 800.000.

Liberační balíček:

Dle promíjecího pokynu zveřejněného ve Finančním zpravodaji dne 26.10.2020 se promíjí :

 • úrok z prodlení podle § 252 daňového řádu vzniklý na dani z přidané hodnoty
  za zdaňovací období září 2020, říjen 2020 a listopad 2020, popř. na dani z přidané
  hodnoty za zdaňovací období III. čtvrtletí 2020, dojde-li k úhradě daně, k níž se úrok
  z prodlení váže, nejpozději dne 31. 12. 2020;
 • zálohy na daň silniční na zdaňovací období roku 2020 podle § 10 zákona č. 16/1993
  Sb., o dani silniční, ve znění pozdějších předpisů, splatné 15. 4. 2020, 15. 7. 2020,
  15. 10. 2020 a 15. 12. 2020;
 • zálohy na daň z příjmů splatné podle § 38a odst. 3 nebo 4 zákona o daních z příjmů
  v období od 15. 10. 2020 do 15. 12. 2020.

K prominutí úroku z prodlení vzniklému na dani z přidané hodnoty nebo zálohy na daň z příjmů a daň silniční, je nutné oznámit splnění podmínky nadpoloviční části příjmů pocházející z činností, které byly zakázány či omezeny, příslušnému správci daně.

Kompenzační bonus:

Bonus si budou moci žadatelé nárokovat za každý den bezprostředního zákazu či omezení podnikání v důsledku vládních restrikcí, a to za bonusové období vymezené nouzovým stavem od 5. října do 4. listopadu 2020 s možností jeho automatického prodloužení. Znění z pera Ministerstva financí ZDE.

 • lze žádat až o 15 500 Kč za 31 dní nouzového stavu (500 Kč/den).

Podmínkou čerpání kompenzačního bonusu bude převažující činnost podnikání v oboru, který byl přímo uzavřen v důsledku vládních restrikcí. Oproti jarním měsícům tak již nebude zkoumán souběh se zaměstnáním, ale pouze tzv. dominantní zdroj obživy za rozhodné období od 1. června do 30. září 2020 v některé z oblastí postižených vládními restrikcemi, např. v pohostinství, kultuře, sportu a dalších oblastech podle přijímaných vládních opatření.

Vedle přímo zasažených podnikatelů budou moci o bonus požádat i podnikatelé z řad OSVČ a s.r.o., kteří jsou na přímo zavřené obory významně navázáni. Tato návaznost je dána buďto dlouhodobým dodavatelsko-odběratelským vztahem (restaurace – dodavatel surovin), anebo je jejich činnost nerozlučně spjata s uzavřenou provozovnou (posilovna – fitness trenér). Klíčovou podmínkou přitom je omezení této navázané činnosti o nejméně 80 % za bonusové období. Současně platí, že tato činnost musí být pro žádající subjekt majoritním příjmem obživy, ke kterému neexistuje snadná substituce (nelze tuto činnost bez zásadních obtíží vykonávat jinde).